How to Make Tasty Drumstick flower snack

Drumstick flower snack.

Drumstick flower snack You can cook Drumstick flower snack using 9 ingredients and 4 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Drumstick flower snack

 1. It's of Green chilli.
 2. Prepare of Haldi powder.
 3. Prepare of Salt.
 4. Prepare of Garam masala.
 5. Prepare of Besan.
 6. Prepare of Drumstick flower.
 7. It's of Rice powder.
 8. You need of Garlic.
 9. You need of Musterd oil.

Drumstick flower snack instructions

 1. Pehle ek bare bowl mein batter tayarr kariye batter tayarr krne ke liye besan powder green chilli ko thoda grind kar ke salt rice powder haldi garlic sab ko mix kariye aur phir panni daliye apne quantity kai hesab sai apko Iska batter kuch iss prakar se tayarr krna hai na zayada liquid na zayada solid same as pakoda ka batter.
 2. Phir aap gol gol shape ki tikkiya bannaye. Aap isse koi bhi shape de sakte hai but circle zayada easy hoga😅.
 3. Phir ek pan mein thoda oil daleye aur garam hone parr apne iss tikkiyo ko dale aur golden brown hone taak pakaye kuch iss tarah.
 4. Jab pura golden ho jaye toh aab aap isse serve kar sakte kisi bhi chutney acchar kai sath.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url